Instagram

Solid Horitomo Set

$138.00 USD

Solid Horitomo 12 Color Set 1 oz

FUDO BLUE BLACK - MOEGI - KIKYO - ODO - FUDO BLUE GREY - WAKANAE - SHU - GUNJO - SAKURA - KOJI - BENGARA - SHINBASHI
.